FMEA New Version

9การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

 

a) AIAG และ VDA ร่วมกัน เพื่อให้เกิดโครงสร้างเดียวกันในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 

b) FMEA Methods 6 steps (มาจาก VDA)

  • กำหนดขอบข่ายและวางแผนโครงการ (Scope Definition)
  • วิเคราะห์โครงสร้าง (Structure Analysis) 
  • วิเคราะห์หน้าที่ (Function Analysis)
  • วิเคราะห์ความล้มเหลว (Failure Analysis)
  • วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
  • การจัดการให้ดีและเหมาะสมที่สุด (Optimization)

 

c) แบบฟอร์มเปลี่ยนตาม 6 steps


d) ไม่มีการใช้ RPN แต่จะเปลียนเป็น AP (Action Priority)

 

เริ่มประกาศใช้ในไตรมาส 3 ของปี 2018


ติดตามรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจากการสัมมนา FMEA เวอร์ชั่นใหม่ ของสเต็มมาในเร็วๆนี้