Supplier Audit

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพและการส่งมอบที่ดีจะทำให้องค์กรประสพความสำเร็จด้วยเช่นกัน และหลายองค์กรให้ความสำคัญกับกิจกรรมการตรวจประเมินซัพพลายเออร์ แต่ยังขาดคลานแคลนบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ทางSTEMMA ช่วยท่านในการตรวจประเมินซัพพลายเออร์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของซัพพลายเออร์ดโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

  1. กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจประเมินในรอบนั้น ซึ่งแต่ละซัพพลายเออร์อาจแตกต่างกัน
  2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์นั้นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต งานเคลม การส่งมอบตรงเวลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ข้อกำนหดขององค์กรที่ต้องการประยุกต์ใช้กับซัพพลายเออร์
  3. จัดทำรายการคำถาม
  4. ดำเนินการตรวจประเมิน
  5. ส่งมอบรายงานการตรวจประเมิน
  6. ซัพพลายเออร์ทำการแก้ไข
  7. ตรวจสอบการแก้ไขของซัพพลายเออร์เพื่อปิดประเด็น