IATF 16949 Sanctioned Interpretations

IATF ได้ประกาศ Sanctioned Interpretation ล่าสุดดังนี้

 

พฤษภาคม 2022

SI#23

4.4.1.1 Conformance of products and process

 องค์กรต้องมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์และกระบวนการรวมถึงชิ้นส่วนในงานบริการ (service parts) และชิ้นงานจาก outsource สอดคล้องข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดตามกฎหมายและมาตรฐานทั้งหมดรวมถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนดของวัตถุดิบ (SI#23)

 

 SI #24 ภาคผนวก A เนื้อหาของ Control plan

NOTE 3 สำหรับกระบวนการอัตโนมัติขั้นสูง เช่น semiconductors, machining, welding ซึ่งวิธีการควบคุมนั้น (สเป็ค, จำนวน/ความถี่ในการสุ่ม) ถูควบคุมโดยระบบ เช่น MES - Manufacturing Execution System or similar), ข้อมูลการควบคุมโดยสรุปสามารถยอมรับได้โดยอ้างอิงหรือเชื่อมโยงไปที่ระบบที่จัดการควบคุมรายละเอียดของกระบวนการ 

 

SI #25 ภาคผนวก A เนื้อหาของ Control plan

 ที่เนื้อหาด้านบนของcontrolplan

 e) part number(s) หรือ ระบุว่าเป็น control plan ร่วมกันหลาย part number (common control plan)

 

กรกฎาคม 2021

 

SI#3 Revised(SI#3R), effective Nov 2021

6.1.2.3 Contingency plans

c)   จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อให้มีการส่งงานอย่างต่อเนื่องในกรณีแต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้(SI#3R): เครื่องจักรหลักล้มเหลว, การติดขัดจากชิ้นงาน/กระบวนการที่มาจากภายนอก, ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดซ้ำ, ไฟไหม้, โรคระบาด(SI#3R) ระบบสาธารณูปโภค(Utility)ติดขัด,การถูกโจมตีทางไซเบอร์ในระบบIT(SI#3)ขาดแคลนแรงงาน, โครงสร้างพื้นฐาน(infrastructure)ขัดข้อง

g)  การพัฒนา, การฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานที่เหมาะสมรวมอยู่ในแผนฉุกเฉิน(SI#3R)

 

SI#21, Effective Nov 2021

6.1.2.1 Risk Analysis

องค์กรต้องรวมสิ่งเหล่านี้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นอย่างน้อย

a)  บทเรียนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์, การตรวจประเมินผลิตภัณฑ์(Product Audit), การคืนและซ่อมผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด, ข้อร้องเรียนของลูกค้า, การทำลาย,Rework

b)  ภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ไปยังระบบ IT (SI#21)

 

SI#22, Effective Nov 2021

7.2.1 Competence-supplemental

      ต้องจัดทำและคงไว้ซึ่งกระบวนการที่เป็นเอกสาร ในการระบุความต้องการในการฝึกอบรม(Training Need) รวมถึงความตระหนักและบรรลุถึงคุณสมบัติของบุคลากร

      บุคลากรที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านต้องมีคุณสมบัติ โดยเน้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

      เพื่อที่จะลดหรือกำจัดความเสี่ยงต่อองค์กร การฝึกอบรมและความตระหนักจะต้องรวมถึงการป้องกันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรและความรับผิดชอบของพนักงาน เช่น การรับรู้ถึงอาการความล้มเหลวของเครื่องจักรและ/หรือความพยายามโจมตีทางไซเบอร์ (SI#22)

 

SI#10 Revised (SI#10R), effective Aug 2021

7.1.5.3.2 External Laboratory

 

      ในกรณีที่ใช้ห้องlabที่ไม่ได้รับการรับรอง (ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้ เช่น เครื่องมือพิเศษหรือควบรวม หรือ สำหรับพารามิเตอร์ซึ่งไม่มีมาตรฐานนานาชาติอ้างอิงในการสอบกลับ หรือ OEM) องค์กรต้องรับผิดชอบในการยืนยันว่ามีหลักฐานว่าห้อง Labได้รับการประเมินและเป็นไปตามข้อกำหนด 7.1.5.3.1 ของ IATF 16949 (SI#10R)

 

 

 

 

เมษายน 2021

 

แก้ไข SI#10

 

7.1.5.3.2 External Laboratory

 

ห้อง Lab ภายนอกองค์กร/ทางการค้า/อิสระ ที่ใช้สำหรับตรวจสอบ, ทดสอบ หรือบริการสอบเทียบ ต้องมีขอบข่ายซึ่งแสดงความสามารถในการตรวจสอบ, ทดสอบหรือสอบเทียบ

 

 • ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าโดยหน่วยรับรองระบบ(Accreditation Body) ของ ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Forum Mutual Recognition Arrangement – www.ilac.org) (SI#10) และรวมถึงการตรวจสอบ, ทดสอบหรือสอบเทียบในขอบข่ายการรับรอง  รายงานการทดสอบหรือสอบเทียบจะต้องมีเครื่องหมายสถาบันรับรอง (AB)  หรือ
 • ในกรณีที่ไม่มีห้อง Labที่ได้รับการรับรอง (เช่น เครื่องมือพิเศษหรือควบรวม หรือ สำหรับพารามิเตอร์ซึ่งไม่มีมาตรฐานนานาชาติอ้างอิงในการสอบกลับ) องค์กรต้องรับผิดชอบในการยืนยันว่ามีหลักฐานว่าห้อง Labได้รับการประเมินและเป็นไปตามข้อกำหนด 7.1.5.3.1 ของ IATF 16949 (SI#10)

Note : การสอบเทียบแบบควบรวมด้วยตัวเครื่องมือวัดเองรวมถึงการใช้ซอฟแวร์ของตนเองนั้น ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการสอบเทียบ (SI#10)

 

 

 

 ธันวาคม 2020

 

SI#20

 

10.2.3 Problem solving

 

องค์กรต้องมีกระบวนการที่เป็นเอกสารสำหรับการแก้ปัญหาที่ป้องกันการเกิดซ้ำ(SI#20) รวมถึง

 

  

 

สิงหาคม 2020

 

SI#19

 

8.4.2.4 Supplier monitoring

 

ยกเลิกการประเมินสมรรถนะของซัพพลายเออร์ ในเรื่อง ค่าขนส่งพิเศษ

 

 

 

ต้องเฝ้าดูสมรรถนะของซัพพลายเออร์ต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย:

 

a) ความสอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ;

 

b) การหยุดชะงักของลูกค้าที่โรงงาน รวมทั้งลานจอดของรถมีปัญหา(yard hold)และหยุดส่ง;

 

c) สมรรถนะการส่งมอบ;

 

d) จำนวนการเกิดค่าขนส่งพิเศษ(SI#19)

 

 

 

IATF ได้ประกาศ Sanctioned Interpretations เพิ่มเติม 3 ข้อ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2020

ตุลาคม 2019

9.3.2.1 Management review inputs – supplemental

 

เพิ่มเติมหัวข้อการประชุม Management Review

l) สรุปผลการวัดในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (SI#16)

 

6.1.2.3 Contingency plans

 

เพิ่มเติมการทดสอบแผนฉุกเฉินเรื่อง Cyber Attack

e) ทดสอบแผนฉุกเฉินเป็นระยะๆในความมีประสิทธิผล เช่น จำลองสถานการณ์, การทดสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาจรวมถึงการจำลองการโจมตีทางไซเบอร์, การเฝ้าติดตามภัยทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ, การระบุความสัมพันธ์และเรียงลำดับความสำคัญของช่องโหว่ในระบบ การทดสอบนั้นจะต้องเหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบกับลูกค้า (SI#17)

 

7.1.3.1 Plant, facility and equipment planning

 

เพิ่มเติมการปกป้องระบบ IT ในกระบวนการผลิต

c) ปกป้องระบบ IT ของเครื่องจักรและระบบต่างๆที่สนับสนุนการผลิต (SI#18)

 

 

IATF ได้มีการปรับแก้ไข ข้อกำหนด IATF 16949:2016 ในเดือนตุลาคม 2017 และ เมษายน 2018 โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 

ตุลาคม 2017

 

4.4.1.2 Product Safety

 

Note : การอนุมัติพิเศษของข้อกำหนดหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนั้น อาจต้องการโดยลูกค้าหรือกระบวนการภายในขององค์กร (SI#2)

  
6.1.2.3 Contingency plans
c) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อให้มีการส่งงานอย่างต่อเนื่องในกรณี: เครื่องจักรหลักล้มเหลว, การติดขัดจากชิ้นงาน/กระบวนการที่มาจากภายนอก, ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดซ้ำ, ไฟไหม้, ระบบสาธารณูปโภค(Utility)ติดขัด, การถูกโจมตีทางไซเบอร์ในระบบIT(SI#3) ขาดแคลนแรงงาน, โครงสร้างพื้นฐาน(infrastructure)ขัดข้อง
 
7.2.3 Internal auditor competency
องค์กรต้องมีกระบวนการที่เป็นเอกสาร ในการทวนสอบว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความสามารถโดยพิจารณาข้อกำหนดที่ระบุโดยองค์กรและ/หรือ(SI#4)CSR  สำหรับแนวทางเพิ่มเติมให้อ้างอิง ISO 19011 องค์กรต้องมีรายชื่อผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติ
 
ผู้ตรวจสอบระบบ, กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ (SI#4)จะต้องมีความสามารถอย่างน้อยดังนี้
 • เข้าใจการตรวจประเมินโดยAutomotive Process Approach รวมถึงแนวคิดอิงความเสี่ยง
 • เข้าใจ CSR ที่ประยุกต์ใช้
 • เข้าใจข้อกำหนด ISO 9001, IATF 16949 ที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายการตรวจประเมิน
 • เข้าใจใน core tools ที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายการตรวจประเมิน 
 • เข้าใจในการวางแผน, การตรวจ, รายงาน และการปิดCAR
อย่างน้อย(SI#4) ผู้ตรวจสอบกระบวนการต้องแสดงถึงความเข้าใจทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ตรวจ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการ (เช่น FMEA) และ control plan  อย่างน้อย(SI#4)ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต้องแสดงถึงความเข้าใจในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และใช้เครื่องมือวัดในการทวนสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์
ถ้าบุคคลากรในองค์กรทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินมีคุณสมบัติ(SI#4) จะต้องมีบันทึกที่แสดงให้เห็นคุณสมบัติของผู้สอนตามข้อกำหนดข้างต้น
 
 
7.5.1.1 Quality Management system documentation
คู่มือคุณภาพต้องรวมถึง (เป็นอย่างน้อย)
 • ขอบข่าย, รายละเอียดและเหตุผลการยกเว้น
 • ระเบียบปฏิบัติหรืออ้างถึง
 • กระบวนการขององค์กร ลำดับและปฏิสัมพันธ์(input, output) รวมถึงการควบคุมกระบวนการภายนอก
 •  เอกสาร (เช่น ตาราง, รายการ หรือ matrix) (SI#5) ที่แสดงว่า CSR ได้ระบุไว้ที่ใดในระบบคุณภาพขององค์กร
 
8.3.3.3 Special characteristic
ต้องใช้ทีมงานหลายหน่วยงานในการจัดทำ มีเอกสาร ดำเนินการในการระบุ S/C รวมถึงที่กำหนดโดยลูกค้า และที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยองค์กร และต้อง
a) ทำเป็นเอกสารของจุด S/C ในเอกสารของผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการผลิต, PFMEA, control plan และ SWI,  S/Cจะถูกระบุด้วยสัญลักษณ์เฉพาะและอยู่ในเอกสารกระบวนการผลิตซึ่งแสดงถึงการกำหนดและการควบคุมที่ต้องการของจุด S/C (SI#6)
 
8.4.2.1 Type and extent of control-supplemental
องค์กรต้องมีกระบวนการที่เป็นเอกสารในการระบุoutsource และในการเลือกวิธีการควบคุมที่จะใช้ในการทวนสอบผลิตภัณฑ์จากภายนอก ว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดภายในและข้อกำหนดลูกค้าภายนอก
กระบวนการต้องรวมถึงเกณฑ์และการยกระดับหรือลดการควบคุม และกิจกรรมการพัฒนาตามสมรรถนะของซัพพลายเออร์ และการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่คุณลักษณะหรือชิ้นส่วนประกอบย่อยได้”ส่งผ่าน”(Pass Through) ระบบบริหารคุณภาพขององค์กรโดยไม่มีการทดสอบหรือควบคุม  องค์กรจะต้องมั่นใจว่ามีการควบคุมที่เหมาะสม ณ. จุดที่ทำการผลิต (SI#7)
 
8.4.2.3 Supplier quality management system development (SI#8)
ต้องกำหนดให้ซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์และบริการของยานยนต์ ทำการพัฒนา นำไปใช้และปรับปรุง QMS โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดให้ได้การรับรอง IATF นี้   โดยการใช้รูปแบบอิงตามความเสี่ยงองค์กรต้องกำหนดระดับการยอมรับขั้นต่ำของการพัฒนาระบบคุณภาพและเป้าหมายของการพัฒนาระบบคุณภาพของแต่ละซัพพลายเออร์,  ถ้าไม่มีการอนุมัติเป็นอย่างอื่นโดยลูกค้า การรับรองระบบ ISO9001เป็นระดับการยอมรับขั้นต่ำในการเริ่มต้นการพัฒนา, โดยอิงตามสมรรถนะในปัจจุบันและความเสี่ยงที่มีต่อลูกค้า วัตถุประสงค์คือให้นำซัพพลายเออร์ผ่านกระบวนการพัฒนาในลำดับต่อไปนี้;
a) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดย CB, เว้นแต่ลูกค้าระบุเป็นอย่างอื่น ซัพพลายเออร์ต้องแสดงความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001 โดยได้รับการรับรองโดยCBที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก IAF MLA ซึ่งขอบข่ายของ ABรวมถึงการรับรองระบบการจัดการมาตรฐาน ISO/IEC 17021;
b) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และสอดคล้องกับข้อกำหนดQMSอื่นๆ ที่ลูกค้ากำหนด (เช่นข้อกำหนดขั้นต่ำของ Automotive QMS สำหรับซัพพลายเออร์ย่อย) [MAQMSR] หรือเทียบเท่า) โดย 2nd party audit;
c) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และสอดคล้องกับ IATF 16949 โดย 2nd party audit;
d) ได้รับการรับรอง IATF 16949 โดย CB ที่ IATF ยอมรับ
 
Note : ระดับการยอมรับขั้นต่ำของการพัฒนาระบบคุณภาพอาจจะเป็นการตรวจประเมินความสอดคล้องตาม ISO9001 ถ้ามีการอนุมัติโดยลูกค้า(SI#8)
 
8.7.1.1 Customer authorization for concession
-ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าหรือการอนุญาตให้เบี่ยงเบนก่อนที่จะดำเนินการต่อไป เมื่อใดก็ตามที่ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากสิ่งที่ได้รับการอนุมัติในปัจจุบัน
-ต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าก่อนที่จะดำเนินการต่อไปสำหรับ "การใช้ตามสภาพ" และ การซ่อม(Repair)(SI#9)ของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 
 
เมษายน 2018
 
7.1.5.3.2 External Laboratory
ห้อง Lab ภายนอกองค์กร/ทางการค้า/อิสระ ที่ใช้สำหรับตรวจสอบ, ทดสอบ หรือบริการสอบเทียบ ต้องมีขอบข่ายซึ่งแสดงความสามารถในการตรวจสอบ, ทดสอบหรือสอบเทียบ
 • ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยหน่วยรับรองระบบ(Accreditation Body) ของ ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Forum Mutual Recognition Arrangement – www.ilac.org) (SI#10) หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า และรวมถึงการตรวจสอบ, ทดสอบหรือสอบเทียบในขอบข่ายการรับรอง  รายงานการทดสอบหรือสอบเทียบจะต้องมีเครื่องหมายสถาบันรับรอง (AB)  หรือ
 • มีหลักฐานที่แสดงว่าห้อง Lab ภายนอกนั้นได้รับการยอมรับจากลูกค้า
 
8.5.6.1.1 Temporary change of process controls
องค์กรต้องระบุ มีเอกสารและคงไว้รายการควบคุมกระบวนการรวมทั้งการตรวจสอบ การวัดการทดสอบ และอุปกรณ์กันโง่  ซึ่งรวมถึงการควบคุมกระบวนการโดยหลักและวิธีทางเลือกสำรองที่ได้รับการอนุมัติ   รายการควบควบคุมกระบวนการรวมถึงกระบวนการหลักและวิธีทางเลือกสำรองที่ได้รับการอนุมัติ ถ้ากระบวนการนั้นมีวิธีทางเลือกสำรอง (SI#11)