ISO 9001 : 2015

 

ISO 9001 : 2015 ประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2015  ซึ่งได้กำหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจาก ISO9001:2008 ไปเป็น ISO9001:2015 ไว้ 3 ปี นับจากวันที่ประกาศใช้ นั่นหมายถึง ผู้ที่ได้รับการรับรองในเวอร์ชั่น 2008 จะต้องทำการอัพเกรดภายในวันที่ 14 กย 2018

โครงสร้างข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เป็นดังนี้

ข้อกำหนด

4 บริบทขององค์กร

4.1 ความเข้าใจในองค์กรและประเด็นสำคัญขององค์กร

4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

4.3 การกำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการคุณภาพ

4.4 ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการ

5 ความเป็นผู้นำ

            5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

                        5.1.1 ทั่วไป

                        5.1.2 การมุ่งเน้นที่ลูกค้า

            5.2 นโยบาย

                        5.2.1 การจัดทำนโยบายคุณภาพ

                        5.2.2 การสื่อสารนโยบายคุณภาพ

            5.3 บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

6 การวางแผน

            6.1 การระบุความเสี่ยงและโอกาส

            6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์

            6.3 การวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลง

7 การสนับสนุน

            7.1 ทรัพยากร

                        7.1.1 ทั่วไป

                        7.1.2 บุคลากร

                        7.1.3 สาธารณูปโภคพื้นฐาน

                        7.1.4 สภาพแวดล้อมสำหรับกระบวนการดำเนินงาน

                        7.1.5 ทรัพยากรในการเฝ้าระวังและการวัด

                        7.1.6 ความรู้ขององค์กร

            7.2 ความสามารถ

            7.3 ความตระหนัก

            7.4 การสื่อสาร

            7.5 ข้อมูลเอกสาร

                        7.5.1 ทั่วไป

                        7.5.2 การจัดทำและการอัพเดท

                        7.5.3 การควบคุมข้อมูลเอกสาร

8 การดำเนินงาน

8.1 การวางแผนการดำเนินงานและการควบคุม

8.2 ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการ

8.2.1 การสื่อสารกับลูกค้า

8.2.2 การระบุข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการ

8.2.3 การทบทวนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการ

8.2.4 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการ

            8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

                        8.3.1 ทั่วไป

                        8.3.2 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา

                        8.3.3 อินพุทในการออกแบบและพัฒนา

                        8.3.4 การควบคุมการออกแบบและพัฒนา

                        8.3.5 ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนา

                        8.3.6 การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและพัฒนา

            8.4 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก

                        8.4.1 ทั่วไป

                        8.4.2 ประเภทและขอบเขตการควบคุม

                        8.4.3 ข้อมูลสำหรับผู้จัดหาจากภายนอก

            8.5 การผลิตและการบริการ

                        8.5.1 การควบคุมการผลิตและการบริการ

                        8.5.2 การชี้บ่งและสอบกลับ

                        8.5.3 ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือผู้จัดหาจากภายนอก

                        8.5.4 การเก็บรักษา

                        8.5.5 กิจกรรมหลังการส่งมอบ

                        8.5.6 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง

            8.6 การอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการ

            8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

9 การประเมินสมรรถนะ

            9.1 การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล

                        9.1.1 ทั่วไป

                        9.1.2 ความพึงพอใจของลูกค้า

                        9.1.3 การวิเคราะห์และการประเมินผล

            9.2 การตรวจประเมินภายใน

            9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร

                        9.3.1 ทั่วไป

                        9.3.2 อินพุทของการทบทวนฝ่ายบริหาร

                        9.3.3 ผลลัพธ์ของการทบทวนฝ่ายบริหาร

10 การปรับปรุง

            10.1 ทั่วไป

            10.2 ความไม่สอดคล้องและการแก้ไข

            10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากการสัมมนาของ สเต็มมา