ISO 9001 : 2015

 

ISO 9001 : 2015 ประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2015  ซึ่งได้กำหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจาก ISO9001:2008 ไปเป็น ISO9001:2015 ไว้ 3 ปี นับจากวันที่ประกาศใช้ นั่นหมายถึง ผู้ที่ได้รับการรับรองในเวอร์ชั่น 2008 จะต้องทำการอัพเกรดภายในวันที่ 14 กย 2018

โครงสร้างข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เป็นดังนี้

ข้อกำหนด

4 บริบทขององค์กร

4.1 ความเข้าใจในองค์กรและประเด็นสำคัญขององค์กร

4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

4.3 การกำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการคุณภาพ

4.4 ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการ

5 ความเป็นผู้นำ

            5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

                        5.1.1 ทั่วไป

                        5.1.2 การมุ่งเน้นที่ลูกค้า

            5.2 นโยบาย

                        5.2.1 การจัดทำนโยบายคุณภาพ

                        5.2.2 การสื่อสารนโยบายคุณภาพ

            5.3 บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

6 การวางแผน

            6.1 การระบุความเสี่ยงและโอกาส

            6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์

            6.3 การวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลง

7 การสนับสนุน

            7.1 ทรัพยากร

                        7.1.1 ทั่วไป

                        7.1.2 บุคลากร

                        7.1.3 สาธารณูปโภคพื้นฐาน

                        7.1.4 สภาพแวดล้อมสำหรับกระบวนการดำเนินงาน

                        7.1.5 ทรัพยากรในการเฝ้าระวังและการวัด

                        7.1.6 ความรู้ขององค์กร

            7.2 ความสามารถ

            7.3 ความตระหนัก

            7.4 การสื่อสาร

            7.5 ข้อมูลเอกสาร

                        7.5.1 ทั่วไป

                        7.5.2 การจัดทำและการอัพเดท

                        7.5.3 การควบคุมข้อมูลเอกสาร

8 การดำเนินงาน

8.1 การวางแผนการดำเนินงานและการควบคุม

8.2 ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการ

8.2.1 การสื่อสารกับลูกค้า

8.2.2 การระบุข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการ

8.2.