Pre-Audit

เป็นการตรวจประเมินก่อนที่ลูกค้าหรือ CB จะมาตรวจประเมินองค์กรของท่าน โดยทางสเต็มมาจะร่วมวางแผนกับทางองค์กร เพื่อกำหนดขอบข่ายและจุดมุ่งเน้นในการตรวจประเมิน ให้ตอบสนองความต้องการขององค์กรและลูกค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

  1. ผู้ตรวจสอบจากสเต็มมาทำการรวบรวมข้อมูลจากองค์กร
  2. ผู้ตรวจสอบวางแผนและกำหนดขอบข่ายร่วมกับองค์กร
  3. ผู้ตรวจสอบทำการทบทวนเอกสารและจัดทำรายการตรวจสอบ
  4. ดำเนินการตรวจสอบ
  5. ส่งมอบรายงานการตรวจสอบในรูปแบบที่องค์กรต้องการ