Articles


  • VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดทำมาตรฐานการจัดการคุณภาพในอุสาหกรรมยานยนต์โดยกำหนดในชุดของ VDA 6 ซึ่ง VDA 6.3 Process Audit เป็นส่วนหนึ่งในนั้น ผู้ผลิต...

  • เราสามารถหลีกลี่ยงหลุมพรางต่างๆได้ด้วยกลวิธีต่างๆที่สามารถประยุกต์ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 1. ไม่เข้าใจในกระบวนการที่ตรวจประเมิน • หากผู้ตรวจประเมินไม่เข้าใจว่ากระบวนการนั้นทำอะไร...

  • ทุกองค์กรต่างนำมาประยุกต์ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพ แต่กลับพบว่าการนำ Core Tools มาใช้งานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การเพิ่มประสิทธิภาพของการนำ Core Tools IATF 16949 มาใช...

  • มีอะไรใหม่ในกฎของ IATF version ใหม่ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และจะบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 1. เมื่อจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อจำนวนพนักงานเปลี่ยน...