Management System Consultancy

STEMMA ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบการจัดการด้านต่างๆ ตามขั้นตอนดังนี้

 

1. จัดตั้งทีมงาน ISO พร้อมหัวหน้าทีม (ควรมีเป็นตัวแทนจากทุกฝ่าย)

 

 

2. อบรมให้แก่ทีมงานเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐานที่จะจัดทำ

 

3. จัดทำเอกสารระบบ ISO โดยเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงาน

 

4. นำเอกสารที่จัดทำไปใช้ในการทำงานจริง ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อความสอดคล้องตามการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

 

5. อบรมการเป็นผู้ตรวจสอบระบบ ISO

 

6. ลงมือตรวจสอบระบบ เพื่อดูว่าระบบที่จัดทำขึ้นได้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่

 

7. แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ

 

8. ติดต่อหน่วยงานผู้ออกใบรับรองเพื่อนัดวันตรวจสอบ

 

9. เข้ารับการตรวจสอบจากหน่วยงานผู้ออกใบรับรอง