In-house Training

STEMMA ได้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการต่างๆในด้านต่างๆ เช่น ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 50001 และ Management Tools วิทยากรของสเต็มมาทุกท่านเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) ที่ได้รับการรับรองจาก Certified Body จะทำให้ถ่ายทอดประเด็นสำคัญต่างๆที่ถูกต้องตามมุมมองของผู้ตรวจประเมิน และวิทยากรมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบมาตรฐานนั้นๆโดยตรงมาก่อน ซึ่งจะทำให้การอบรมนั้นเข้าใจได้ง่าย และเข้าถึงผู้เข้าอบรม
 

 

แนวทางการฝึกอบรมของ STEMMA

 

Simplify : สอนโดยการใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง

Activity : สอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน

Tailor-Made : เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในรูปแบบ Module Training และ Improvement Approach Training

Experience : ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่ผ่านการทำงานในด้านนั้นๆ รวมทั้งประสบการณ์ในการตรวจประเมินในหลากหลายอุตสาหกรรม

 


  • Toshiba 2.JPG
    อบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน จะเป็นการฝึกอบรมตามหัวข้อที่องค์กรของท่านต้องการซึ่งท่านสามารถเลือกหัวข้อการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานที่อยู่ในรายการที่แนบมา ซึ่งจะเหมาะกับผู้เข้าอบรมที่ยังไ...

  • Sankyu 2.JPG
    Module Training (เลือกอบรมเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ) องค์กรสามารถกำหนดหลักสูตรเอง โดยเลือกหัวข้อการฝึกอบรมเป็นรายหัวข้อเฉพาะ(Module)ที่ท่านต้องการ เช่น โดยปกติการอบรม SPC ใช้เวลา 1 วัน...

  • PC040066.JPG
    Improvement Approach Training (อบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน) 1. Weakness Analysis : วิทยากรจะเข้าตรวจประเมินที่องค์กรของท่านเพื่อประเมินจุดอ่อนในการนำระบบ ISOมาใช้งาน ปัญ...

  • ท่านสามารถดาวน์โหลด หลักสูตรการฝึกอบรมได้้จากไฟล์ด้านล่างนี้