STEMMA Profile

บริษัท สเต็มมา จำกัด ให้บริการฝึกอบรม บริการตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบ การจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) การจัดการด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์  (IATF 16949, VDA 6.3) สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ความปลอดภัย (OHSAS 18001) และเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485) โดยทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์จากการทำงานในสาขานั้นๆ และเป็นผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการรับรองจากองค์กรสากล แนวทางของทาง STEMMA จะเน้นที่การอบรมที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

แนวทางการฝึกอบรมของ STEMMA

 

 

Simplify : สอนโดยการใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง

 

Activity : สอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน

 

Tailor-Made : เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในรูปแบบ Module Training และ Improvement Approach Training

 

Experience : ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่ผ่านการทำงานในด้านนั้นๆ รวมทั้งประสบการณ์ในการตรวจประเมินในหลากหลายอุตสาหกรรม