Improvement Approach Training

Improvement Approach Training (อบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน)

  

1.   Weakness Analysis :

          วิทยากรจะเข้าตรวจประเมินที่องค์กรของท่านเพื่อประเมินจุดอ่อนในการนำระบบ ISOมาใช้งาน ปัญหาจากการใช้งานระบบ ISOที่เป็นภาระกับองค์กร

 

2.   Identify Training Need :

         ระบุความต้องการในการฝึกอบรมขององค์กรของท่าน เพื่อการปรับปรุง แก้ไขในจุดอ่อนนั้นๆซึ่งในขั้นตอนนี้ทาง STEMMAจะดำเนินการร่วมกับองค์กรของท่าน

 

3.   Training and Coaching :

         วิทยากรดำเนินการอบรมในหัวข้อที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่2ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กรซึ่งองค์กรสามารถเลือกอบรมทุกหลักสูตรที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 หรือเลือกเพียงบางหลักสูตรก็ได้เช่นกัน

 

4.   Improvement Program :

        บุคคลากรที่เข้ารับการอบรม นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในองค์กรโดยการปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อนในข้อที่ 1 ในขั้นตอนนี้ทางวิทยากรจะคอยให้คำปรึกษาในการพัฒนาปรับปรุงระบบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

 

5.   Re- assessment :

         วิทยากรเข้าตรวจประเมินหลังจากทำการปรับปรุงในหัวข้อนั้นๆมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว การตรวจประเมินในขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นที่ประสิทธิผลของการปฏิบัติมากกว่าการปฏิบัติเพียงเพื่อความสอดคล้องตามระบบ ISO