Auditing

Auditing

STEMMA บริการตรวจประเมินในรูปแบบต่างๆ โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor)ที่ได้รับการับรองจาก CB ในสาขาต่าง เช่น ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001,ISO 13485, ISO/IEC 17025 เป็นต้น โดยจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินดังนี้

 

Pre-Audit

เป็นการตรวจประเมินก่อนที่ลูกค้าหรือ CB จะมาตรวจประเมินองค์กรของท่าน เป็นการเตรียมความพร้อมระบบคุณภาพของท่านเพื่อลดปัญหาในการตรวจประเมินจริง

 

Internal Audit

ในกรณีที่องค์กรขาดแคลนผู้ตรวจประเมินภายใน หรือไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดการกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน ทาง STEMMA ยินดีที่จัดการกิจกรรมการตรวจประเมินภายในแทนท่านตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงเอกสารต่างๆที่ใช้ในการตรวจประเมิน

 

 

Supplier Audit

STEMMA ช่วยท่านในการตรวจประเมินซัพพลายเออร์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของซัพพลายเออร์

 

หลังจากการเสร็จสอ้นการตรวจประเมิน ท่านจะได้รับรายงานการตรวจประเมินเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป