Management System Training and Consulting Service

                                                                                                                                                                                                                                              


                                                

STEMMA ให้บริการฝึกอบรม บริการตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF 16949, VDA 6.3) สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) พลังงาน (ISO 50001) ความปลอดภัย (OHSAS 18001) และเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์จากการทำงานในสาขานั้นๆ และเป็นผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการรับรองจากองค์กรสากล แนวทางของทาง STEMMA จะเน้นที่การอบรมที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

WHY STEMMA?

 

STEMMA เป็นภาษาอิตาลี แปลว่า อาวุธ ดังคำกล่าวที่ว่า "ปัญญาประดุจดังอาวุธ"

 

ความรู้เปรียบคู่ด้วย ....... กำลัง .. กายเฮย 

สุจริตคือเกาะบัง ....... ศาสตร์พ้อง 

ปัญญาประดุจดั่ง ....... อาวุธ 

กุมสติต่างโล่ห์ป้อง ....... อาจแกล้วกลางสนามฯ

 

"พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖"

 


 

STEMMA เน้นการอบรมให้ความรู้ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง โดยวิทยากรมืออาชีพที่เป็นผู้ตรวจประเมิน IATF 16949, VDA 6.3, ISO 9001, ISO 14001 มีประสบการณ์ในระบบการจัดการ และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ทางองค์กรสามารถกำหนดเนื้อหาการฝึกอบรมให้เหมาะกับผู้เรียนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 

• S : Specialist

 

- วิทยากร / ที่ปรึกษา เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างยาวนานและมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆโดยตรง และเป็นผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการรับรองจากองค์กรสากล ซึ่งเข้าใจระบบการบริหาร ISO ต่างๆตามมุมมองของผู้ตรวจประเมินอย่างแท้จริง

 

• T : Tailor-Made

 

- เป็นการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Module Training หรือ Improvement Approach Training ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย

 

• E : Effective

 

- ใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

 

• MM : Meet and Match

 

- การบริการของ STEMMA จะมุ่งสนองตอบความต้องการของลูกค้า ช่วยเหลือลูกค้าในการบรรลุเป้าหมายทางการพัฒนาองค์กรและบุคคลากร

 

• A : Application

 

- เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้จริงหลังจากการฝึกอบรม โดยเฉพาะการอบรมในรูปแบบ Improvement Approach

 

       

  • DSCF7407.JPG
   STEMMA ได้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการต่างๆในด้านต่างๆ เช่น ISO 9001, IATF 16949, VDA ...

  • Online training.jpg
   การอบรมแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Microsoft Teamหรือ Zoom - ไม่มีการพบกันระหว่างผู้สอนผู้เรียน และ...
  • Auditing.JPG
   Auditing STEMMA บริการตรวจประเมินในรูปแบบต่างๆ โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor)ที่ได้รับการั...

  • PB280014.JPG
   การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) หากองค์กรท่านมีผู้เข้าร่วมอบรมในบางหลักสูตรจำนวนน้อย และไม่สะดวกใ...
  • MP900422803.JPG
   แนวทางการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เช่น IATF 16949, VDA 6....