VDA 6.3 : 2016

ในเดือนธันวาคม 2016  VDA-QMC ได้ทำการปรับเปลี่ยน VDA 6.3 Process Audit เป็นเวอร์ชั่น 2016, VDA 6.3 : 2016 มีการปรับเปลี่ยนในหลายประเด็น เช่น

ข้อกำหนดใน P2-P7, หลักเกณฑ์การให้คะแนน, การคิดคำนวณคะแนน, การลดเกรด และ คุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน

ในส่วนของ VDA 6.3 : 2010 นั้น จะยังสามารถใช้ได้จนถึงเดือนมิถุนายน 2017

 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

-ข้อกำหนดใน P2-P7 ยังมีโครงสร้างหลักเหมือนเดิม แต่จะมีการย้ายและควบรวมข้อกำหนดบางข้อให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในข้อกำหนด

ในหลายเรื่อง

-จำนวนคำถามสำคัญ * (star) ลดลงจาก 19 คำถาม เหลือเพียง 18 คำถาม

-หลักเกณฑ์การให้คะแนน 10, 8, 6, 4, 0 มีความกระชับและชัดเจนมากขึ้น

-การคิดคำนวณคะแนนจะให้ความสำคัญกับคำถามทุกข้อเท่ากันหมด โดยเฉลี่ยคะแนนของแต่ละข้อย่อยที่ทำการตรวจให้คะแนนทุกข้อ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ได้

อยู่ในไฟล์ excel ของ VDA 6.3 แล้ว

-ไม่มี Generic Base (PR, TO, CO, RI) ใน VDA 6.3 อีกแล้ว

-การลดเกรดเป็น A เป็น B มี 4 เงื่อนไข จากเดิม 5 เงื่อนไข

-การลดเกรดเป็น C มี 2 เงื่อนไข  จากเดิม 3 เงื่อนไข 

-มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินทั้ง 3 ประเภท ผู้ตรวจประเมินภายใน, ผู้ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ และผู้ตรวจประเมินที่ให้บริการตรวจจากภายนอก

 

ติดตามรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงใน VDA 6.3 : 2016 จากการอบรมของ STEMMA