กฎใหม่ของ IATF

 

มีอะไรใหม่ในกฎของ IATF version ใหม่ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และจะบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

 

1. เมื่อจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง

เมื่อจำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงก่อนหรือขณะทำการตรวจ จำนวนวันที่ทำการตรวจจะต้องเปลี่ยนแปลงตามจำนวนพนักงานในการตรวจครั้งนั้น และจะต้องทำการเก็บบันทึกด้วย

 

2. แผนการตรวจจะต้องระบุรายละเอียดมากขึ้น

ต้องระบุชื่อกระบวนการผลิตที่จะทำการตรวจ, ระบุข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าที่จะทำการตรวจ ผู้ตรวจจะต้องศึกษาและเตรียมการตรวจข้อกำหนดลูกค้ามาเป็นอย่างดี ดังนั้นองค์กรจะต้องเข้าใจข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าในแต่ละรายให้ดีก่อนการตรวจ

 

3. กำหนดเวลาในการตอบ CAR

องค์กรจะต้องตอบ CAR โดยการหาสาเหตุและกำหนดการแก้ไขกลับไปยัง CB ภายใน 60 วัน หลังจาก Closing meeting

 

4. ตรวจทุกกระบวนการผลิตในทุกกะ

ต้องตรวจทุกกระบวนการผลิตในแต่ละกะ ในทุกการตรวจไม่ว่าจะเป็น Certification Audit, Surveillance Audit หรือ Recertification Audit และจะต้องตรวจการนำ Control Plan และ FMEA ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตด้วย

 

5. ก่อนเริ่มการตรวจ

ผู้ตรวจจะต้องวางแผนอย่างน้อย 1 ชม ก่อนเปิดประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆขององค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงลูกค้า, KPI, Customer scorecard, Customer complaint ซึ่งเวลาในส่วนนี้จะเพิ่มต่างหาก ดังนั้นองค์กรจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้พร้อม

 

6. ใบรับรอง (Certificate)

อนุญาตให้ใส่หลายชื่อบริษัทในหนึ่งองค์กร แต่ไม่อนุญาตให้ใส่ logo ขององค์กรลงในใบรับรอง

 

7. ใบเสร็จค่าเดินทาง

CB จะต้องเก็บใบเสร็จค่าเดินทางไว้ ถึงแม้ว่าองค์กรจะเป็นผู้จ่ายให้กับ CB องค์กรจะต้องเก็บใบเสร็จค่ารถหรือค่าโรงแรมให้กับ CB ด้วยในกรณีที่องค์กรเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายนั้นๆ

 

8. NC ซ้ำเป็น Major

โดยปกติแล้วผู้ตรวจจะทำการทวนสอบการแก้ไข Minor NC ของการตรวจครั้งที่ผ่านมา หากการแก้ไข Minor NC ของปีที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิผล ผู้ตรวจจะพิจารณาเป็น Major NCในเรื่องการแก้ไขป้องกัน (ข้อกำหนด 8.5.2) และจะทำการออก NC ซ้ำของการตรวจครั้งที่ผ่านมาให้เป็น Major NC ซึ่งในกรณีนี้บาง CB ได้มีการปฏิบัติเช่นนี้อยู้แล้วแม้ไม่ได้ระบุไว้ในกฎเดิม นอกจากนี้แล้ว หากไม่สามารถแก้ไข Major NC ได้ภายใน 90 วัน จะถูกถอดถอนใบรับรองอีกด้วย

 

9. รายงานการตรวจ

รายงานการตรวจจะต้องรับทราบโดยตัวแทนฝ่ายบริหารของลูกค้า เช่น การเซ็นชื่อด้วยลายมือ ลงวันที่ และ e-mail

 

10. การตรวจหลังจากได้รับ Letter of Conformance

การตรวจ stage 2 จะต้องเริ่มก่อนที่ Letter of Conformance หมดอายุ ซึ่งในกรณีนี้ สามารถลดวันตรวจได้มากถึง 50% แต่หากตรวจหลังวันที่ LOC หมดอายุ จะต้องเริ่มตรวจ Stage 1 และ Stage 2 ใหม่โดยไม่มีส่วนลดวันตรวจ

 

11. ข้อมูลของ Remote Location

CB จะต้องร้องขอให้ลูกค้าจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดของ Remote Location และกิจกรรมที่ Remote Location ให้การสนับสนุนแก่โรงงาน

 

12. ยกเลิกกฎการขยาย Site

เดิมทีหากโรงงานมีการขยาย Site โดยตั้งโรงงานเพิ่มซึ่งเป็นส่วนของกระบวนการผลิต ก็จะสามารถตรวจรับรองโดยเสมือนเป็นโรงงานเดียวกัน การคิดจำนวนวันตรวจก็เสมือนเป็น 1 โรงงาน แต่กฎดังกล่าวนี้จะถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จะไม่มีการตรวจแบบขยาย Site แต่จะพิจารณาแต่ละโรงงานเป็น 1 โรงงานเดี่ยวๆ โดยสามารถพิจารณาโรงงานที่เพิ่มเติมนี้เป็นการตรวจแบบกลุ่มได้ (Corporate Scheme) สำหรับโรงงานที่มีการขยาย Site อยู่แล้ว ทาง IATF ให้เวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ในการแยกตรวจ 1 ปี จนถึง 1 เมษายน 2558